curator | Christoph John, Jovana Zhang, Lei Zhang
co-curator | Jingyi Lu
execution curator | Huhi Hu
team | Mengya Sha, Lichao Lin, Li Tang, Fengbo Li, Zeyang Li, Yishan Xie, Xin Liu, Zijuan Zhu

curation consultant | Mi Ai, Dan Cao, Chun Dai, Jun Huang, Feng Jian, Dandan Li, Jun Li, Yingting Li, Yuxi Lu, Danfeng Qin, Xinxi Sun, Zhuo Tan, Lan Tong, Zonghan Xu, Rong Zhao(alphabetical order of last name)

academic consultant | Huiwen Chen, Chunjiang Fu, Jiahong Jin, Yanxia Jiang, Lailai, Zhiqin Li, Yufen Lo, Jialiang Lu, Zhan Luo, Lihuai Qian, Zewan Zhao (alphabetical order of last name

organizer | róng design library
co-sponsor | JIANGNANBUYI
research support | Textile Possibility, C-FOUNDATION

date | 8-11 June, 2023
location|3B64, Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center