curator | Lei Zhang, Jovana Zhang, Christoph John
co-curator | Jingyi Lu
assistant curator | Huhi Hu

academic support | Zhiyuan Li (Yi Xiu), Daishi Luo, Yishi Tao, Haoran Wang, Jinghong Wang, Wenqing Zheng

designer recommendation | Dan Cao, Shumin Chen, Chun Dai, Jun Li, Zhuo Tan, Mi Yan, Rong Zhao

date | 26-29 November, 2020
location | Hall 1, L311, Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center 
organizer | róng design library
sponsor | C FOUNDATION, CESAN